وکیل خلع ید-وکلای پلاک قانون

جهت مشاوره تخصصی و رزرو با شماره 09106868022 تماس حاصل فرمایید

دعوای خلع ید چیست ؟

 

اگر ملکی اعم از زمین خانه آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد .
کسی که سند مالکیت به نام او است می‌تواند برای تخلیه ملک دعوای خلع ید مطرح کند .
همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین
می‌توانند برای تخلیه ملک دادخواست خلع ید را علیه شرکای که ملک در تصرف آنها است تقدیم کند .
چه کسی میتواند این دعوا را مطرح کند؟

مالک ملک می‌تواند به عنوان خواهان علیه متصرف غیر قانونی ملک به عنوان خوانده اقامه دعوا کند و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند .
مرجع صالح برای رسیدگی کجاست ؟

طبق آیین دادرسی مدنی کلیه دادخواست های راجع به ملک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود .


نحوه اجرای رای چگونه است ؟

بعد از این که حکم خلع ید قطعی شد مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی اجرائیه صادر و به متصرف ابلاغ می شود .
که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به خلع ید اقدام کند در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی اقدام به تخلیه ملک میکند .


نکات طلایی در مورد دعوای خلع ید:

مورد اول: دعوای خلع ید دارای چهار رکن است که این چهار رکن عبارتند از

۱-مالکیت رسمی خواهان بر ملک

۲ -غیر منقول بودن مال مورد تصرف

۳ -احراز تصرف خوانده بر ملک

۴ -غیرقانونی بودن تصرف متصرف .


مورد دوم: دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان مالک رسمی ملک باشد بنابراین در املاکی که ثبت نشده است ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز مطرح شود.


مورد سوم: بازداشت و یا در رهن بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود .


مورد چهارم: طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی مانع شکایت کیفری به عنوان رفع تصرف عدوانی نمی باشد.


 مورد پنجم: اگر مبنای تصرف خوانده قرارداد ای باشد که مهلت آن به اتمام رسیده و متصرف متعهد به تخلیه ملک است به جای دادخواست خلع ید باید دعوای تخلیه ید تقدیم شود.


مورد ششم: اجرای حکم خلع ید از ملک منوط به تخلیه و تحویل ملک است ولی در برخی موارد از جمله در مورد املاک مشاع دادگاه فقط ملک را تخلیه می کند اما به هیچ یک از مالکین مشاعی ملک را تحویل نمی دهد.


مورد هفتم: در ضمن با دادخواست خلع ید میتوان الزام متصرف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را نیز از دادگاه مطالبه کند.


مورد هشتم: در دعوای خلع ید از ملک مشاع بهتر است که دعوا علیه همه شرکا مطرح شود .

 

مورد نهم: اگر بین مالکین مشاع تقسیم نامه وجود داشته باشد نمی توان دادخواست خلع ید مطرح کرد .


مورد دهم: اگرمتصرف در ملک بدون اذن مالک اقدام به ساخت بنا و یا کاشت درخت کرده باشد تا با صدور حکم خلع ید نیز نمی توان اقدام به تخریب بنا و یا قطع درخت ها کرد و خواهان باید در ضمن دادخواست خلع ید .
قلع و قمع بنا و قطع اشجار را نیز بخواهد به عبارت دیگر اجرای حکم خلع ید منوط به قلع و قمع بنا و یا قطع اشجار است و تا قبل از آن و حکم خلع ید اجرا نمی شود .

 

مورد یازدهم: اگرمتصرف در ملک با اجازه مالک اقدام به ساخت بنا و یا کاشت درخت کرده باشد نمی توان حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا و یا قطع درخت صادر کرد . زیرا متصرف قانون مالک بنا و یا درخت است .


مورد دوازدهم: اگر برای دادگاه محرز شود که فردی که ملک را متصرف شده است بدون سوء نیت و بر اثر اشتباه محاسباتی در ملک بنا ساخته و یا درخت قرص کرده است و میزان ضرر که در نتیجه قلع و قمع به متصرفات وارد می شود بیشتر از ضرر مالک است در صورت موافقت متصرف به پرداخت قیمت زمین به مالک دادگاه و حکم به خلع ید نمی‌دهد بلکه حکم به پرداخت قیمت زمین توسط متصرف و اصلاح سند به نام متصرف صادر می کند .


مورد سیزدهم: چنانچه مالک ملک فوت کند هر یک از ورثه می‌توانند به طرفیت سایر وراث که در ملک تصرف دارند دادخواست خلع ید تقدیم کنند .


مورد چهاردهم: اگر شخصی به صورت رسمی مالک منافع ملک باشد و شخص دیگری به صورت غیرقانونی ملک را تصرف کند مالک منافع ملک می تواند دعوای خلع ید را علیه متصرف غیرقانونی مطرح کند بر این اساس مستاجری که قرارداد اجاره رسمی در دست دارد حق دارد علیه متصرف قاضب طرح دعوای خلع ید کند .

 

نکات کلیدی خلع ید-گروه وکلای پلاک قانون

مستندات قانونی مرتبط با دعوای خلع ید:

ماده ۳۱۳ قانون مدنی
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴ قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌دسترسی نباشد دادورز (‌مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
۱ – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
۲ – اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳ – در مورد سایر اموال دادورز (‌مامور اجرا) آن‌ها را در‌‌ همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد.

ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

جهت مشاوره تخصصی و رزرو حضوری با شماره 09106868022 تماس حاصل فرمایید

پرسش و پاسخ

درباره ما

گروه وکلای پلاک قانون

اطلاعات تماس

ایمیل : pelakeghanon@gmail.com

آدرس: بزرگراه شهید سلیمانی شرق نرسیده به خیابان کرمان ایستگاه 16 متری 

×